15399022_10209839704843738_1195382758_o-kopie-2

SYSTEMATIC FANS ~ Czech & Slovak Fan Club of DREAM THEATER (ďalej len FanClub SF alebo len SF)  je dobrovoľný, nepolitický, záujmový klub, ktorý združuje priaznivcov najlepšej kapely vo Vesmíre 😀 z Českej a Slovenskej republiky, bez ohľadu na vek, povolanie, pohlavie, politickú a inú príslušnosť a zameriava sa na spoluprácu s DREAM THEATER (ďalej len DT) v oblasti propagácie a podpory ich profesionálnych aktivít.

FanClub SF slúži pre to, aby tu používatelia a registrovaní členovia medzi sebou konverzovali, zdieľali informácie, zážitky, fotografie..

Je tu zakázané akýmkoľvek spôsobom interpreta alebo ostatných členov a používateľov urážať, ohovárať, tapetovať FanClub SF odkazmi, smajlíkami, opakujúcim sa textom a podobne. Ďalej je zakázané písať odkazy obsahujúce sexuálny podtext.

Používatelia sa nesmú vydávať za administrátora webu alebo za správca fanklubu. Je tu zakázaná akákoľvek činnosť, ktorá je v rozpore so zákonmi Českej alebo Slovenskej republiky.

 

I. Členovia Fanklubu

čl. 1

Členstvo vo FanClube SF je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s týmito Pravidlami a zaujíma sa o činnosť skupiny DT. Pokiaľ budú uvedené Pravidlá porušené, tak Admin/Zodpovedný redaktor má právo zmazať príspevky, ktoré porušujú pravidlá. Pri opakovanom porušení Pravidiel bude člen vylúčený alebo môže byť jeho účet zablokovaný.

čl. 2

O členstve vo FanClube SF rozhodujena základe osobnej prihlášky, ktorú je potrebné zaslať riadne vyplnenú a to buď poštou, elektronicky nebo osobne komukoľvek z Vedúceho tímu. Členstvo je platné odo dňa kladného rozhodnutia o prijatí člena do FanClubu SF. O rozhodnutí bude člen informovaný na kontaktný e-mail, uvedený v Registračnom formulári.

čl. 3

Člen má právo:

– zúčastňovať sa akcií organizovaných FanClubom SF

– byť informovaný o profesionálnej činnosti DT (informovanosťou sa rozumie aj prístup do členskej časti webových stránok SF)

– podávať návrhy a nápady na zlepšenie práce SF

– aktívne sa podieľať na tvorbe a podpore FanClubu SF

čl. 4

Člen je povinný:

– správať sa tak, aby nebolo poškodzované meno a image DT a FanClubu SF

– rešpektovať a dodržovať Pravidlá SF

čl. 5

Členstvo vo fanklube zaniká v prípade, že:

– člen požiada o zrušenie svojho členstva

– člen závažne poruší Pravidlá FanClubu SF

čl. 6

Všetci členovia sú evidovaní v internej databáze FanClubu. Všetky osobné údaje slúžia iba pre vnútorné potreby evidencie členov Fanclubu SF, nebudú nikde zdieľané alebo šírené bez vedomia a súhlasu ich majiteľa.

 

II. Organizačná štruktúra Fanklubu

 čl. 7

Zakladatelia a Vedúci Tím FanClubu SF:

Vilma Pařenicová | Praha, ČR

Martin Driensky | Bratislava, SK

Vedúci Tím môže byť doplnený ďalšími členmi, ktorí si svojou aktivitou získají dôveru.

čl. 8

Vedúci Tím má právo:

– zastupovať členov FanClubu SF v rokovaní s DT, ich zastupujúcou agentúrou a webmasterom oficiálneho webu DT

– rozhodovať o prijatí a vylúčení členov

čl. 9

Vedúci Tím má povinnosť:

– prostredníctvom vydávaných tlačovín, e-mailových správ alebo webových stránok informovať členskú základňu o profesionálnej činnosti DT a o činnosti FanClubu SF

– prijímať a prejednávať návrhy a sťažnosti členov FanClubu SF

– dodržiavať dohodnutý spôsob spolupráce s DT, s ich zastupujúcou agentúrou a webmasterom oficiálneho webu DT

 

III. Ostatné

 čl. 10

Za správnu a prehľadnú evidenciu členov zodpovedá Vedúci Tím SF.

 

Práva skupiny Dream Theater

DT a ich zastupujúca agentúra stanovujú spôsob spolupráce s FanClubom a poskytujú Vedúcemu Tímu informácie o ich profesionálnej činnosti.

 

Pravidlá FanClubu SF môžu byť dodatočne upravené podľa aktuálneho vývoja, pokiaľ by zásadným spôsobom neovplyvnili chod, smer, cieľ a ducha FanClubu SF.

Registračný formulár (editovatelný formát PDF nám zasílajte na kontaktné údaje v sekci Kontakty)